Adların mənası - K

Adların mənası - K

Adların mənası - K
Adların mənası - K

Kafiyə - (Ər.) 1.Şeirdə, misra sonunda iştirak edən sözlərin səs bənzərliyi, səs uyğunlaşması,qafiyə.
2.Köhnə nəsrimizdə zaman-zaman yer alan səs bənzərliyi və uygunluğuna söykənən sənət..
Kainat - (Ər.) 1.Var olanların hamısı.Varlıqlar.Yer göy.
Kamal - 1.Kamil, ağıllı.
Kamalə - Yetkinlik, bitkinlik, nöqsansızlıq, tamlıq, insanın yaxşı və mükəmmək savada malik olması.
Kamandar - (Fars.) Yay tutan, yay tutucu.
Karmen - (Fars.) Parlaq qırmızı rəng.
Kamil (Kamilə) - 1.Yetkin, kamala çatmış, bütün, tam, nöqsansız. 2.Elmli, bilikli savadlı, elmli. 3.Bitgin,
təcrübəli.
Kamran - (Fars.) 1.Arzusuna çatan, İstəyinə nail olan. xoşbəxt. 2.Qüdrətli iqtidarlı.
Kazbek - (Ər.Tür.) Knyaz Kazbekin şərəfinə.
Kazım - (Ər.) Dözümlü, səbirli, hövsələli, dözümlü, susqun.
Keşvər - Ölkə.
Kəbir (Kəbirə) - (Ər.) 1.Böyük, ulu əzim. 2.Yaşca böyük, yaşlı, Yaçlı,qoca. 3.Uşaqlıqdan çıxmış gənc.
4.Böyük günah, böyük cinayət, ciddi səhv. 5.Mühüm, ciddi. 6.Allahın adlarından. Əbdülkəbir şəklində istifadə
edilməlidir.
Kəbutər - (Fars Göyərçin.
Kəklik - Yaraşıqlı, zirək, incə.
Kələntər - Rəhbər, böyük, yaşlı, basçı.
Kəmal (Kəmalə) - Bitkinlik, yetkinlik, insan ömrünün yetkinlik dövrü (30-50 yaşlar arasında)
Кəмаləddin.
Kəmaləddin - (Ər.) 1.Dində kamilliyə çatan, dinin son dərəcəsi. inamın (İlahi) kamilliyi. 2.Din məlumatı
qüvvətli olan.
Kəmyab - (Fars.) Az olan, nadir.
Kənan - Gözəl oğlan.
Kənana - (Ər.) 1.Hz.Yaqubun məmləkəti, Fələstin. 2.Yusuf-i Kənan: Hz. Yusuf. - Pir-i Kenan: Hz. Yaqub.
Hz. Nuhun iman etməyən oğlunun adının da Kənan olduğu rəvayət edilir.
Kəntər - (Tür.) Şəhərli.
Kəram - (Ər.) 1.Comərdcə, əli açıqlara xas. 2.Soylular, ulular, şərəflilərlə ilgili.
Kəraməddin - (Ər.) 1.Kərəm, hədiyyə, ehsan, lütf sahibi. 2.Dində üstün mərtəbələrə çatan. 3.Kəramət
sahibi.
Kəramət - Ər.) 1.Birinə qarşı ikram etmək. 2.Allahın bir kimsəyə comərdliyi, lütfü, himayəsi və köməyi olaraq
ələ alınır.
Kərəm - (Ər.) 1.Zadəganlıq, əsllilik, soyluluq. 2.Comərdlik, əl açıqlığı lütf, hədiyyə, bəxşiş.
Kərənay - (Fars.) Əvvəllər istifadə edilən bir nəfəsli saz növü.
Kərim - (Ər.) 1) Səxavətli, alicənab, əliaçıq, comərd, kərəm sahibi, verimcil. 2.Hörmıətli, möhtəşəm,ulu,
böyük. 3.Lütflüü, lütfkarlığı bol, ehsan cəhətdən ulu.
Kərimə - (Ər.) Qız övlad. (bax Kərim).
Kəşfulla - (Ər.) Allahə kəşf etmə.
Kəvakib - Tərəfdarlar.
Kiçikxanım - Xanımın kiçiyi.
Kifayət - 1.Kafi miqdarda olan. 2.Bacarıq.
Kirman - (Tür.) Əlçatmaz, qala.
Könül - (Tür.) 1.İnsanın mənəvi varlığının ifadəsi, inancı və hisslərinin qaynağı. 2.Ürək, qəlb; ürək duyğusu;
istək, dilək, arzu, həvəs, meyl, niyyət. 3.Duyğu, hiss, eşq. 4.Qürur. 5.Təbiət, xasiyyət.
Kövsər - Cənnət çayı. bol, tükənməz.
Kübra - (Ər.) 1.Aristokrat, böyük, kübar, böyük olan. 2.Xədicətül-Kübra:- Hz. Peyğəmbərin ilk xanımı.