Adların mənası - R

Adların mənası - R

Adların mənası - R
Adların mənası - R

Rabi - (Ər.) Dördüncü uşaq.
Rabih - (Ər.) Yararlı, qazanclı, karlı.
Rabiqə - (Ər.) Peyğəmbərin dördüncü qızı.
Rabit - (Ər.) Rabitə ilə bağlı, bağlayan, birləşdirən. Nəfsini dünyadan mən edib axirətə bağlamış olan.
Rabitə - (Ər.) 1.İki şeyi birbirine bağlayan şey, bağ. 2.Münasibət, ilgi. 3 Bağlılık, mənsub olma. 4.Sıra, tərtib,
üsul, düzən.
Rabiyə - (Ər.) Uca, yüksək yer.
Raci - (Ər.) 1.Rica eden, yalvaran, diləyən. 2.Dönən, geri gələn. 3.Nisbət ve ilgisi olan, toxunan.
Racifə - (Ər.) Surun qıyaməttə bütün canlıları öldürəcək olan ilk üflənişi.
Racih - (Ər.) Dəyərli, üstün.
Raciyə - (Ər.) 1.Rica edən, yalvaran. 2.Ümüdlü.
Radi - (Ər.) Boyun əyən, qəbul edən, rıza göstərən.
Radif - (Ər.) Valideynlərdə son uşaq.
Radifə - (Ər.) Qiyamətdə üfürüləcək surun ikincisi.
Radiyə - (Ər.) Rıza göstərən, qəbul edən, boyun əyən.
Rafat - Ağilli, dərrakəli.
Rafet - (Ər.) Acıma, mərhəmətetmə, əsirgəmə anlamında.- Qur'an-ı Kərimdə Nur surəsi 2- ayət. Hədid surəsi
27- ayətdə keçir.
Rafi - (Ər.) Qaldıran, ucaldan, yüksədən. Allahın isimlərindəndir.
Rafiə - (Ər.) Yüksəldən, qaldırmaq üçün dəstək verən.
Rafih - (Ər.) Rahat və azad yaşayan.
Rafiq - Yoldaş, dost, xoşxasiyyət.
Rafis - (Ər.) Gözə çarpan, məşhur, gündəmdə olan.
Rafiz - (Ər.) 1.Tərk edən. 2.Yollayan. 3.Buraxan.
Rağib (Rağibə) - (Ər.) Arzulu, istəyən, rəğbət edən.
Rahdan - (Fars.) Yol bilən.
Rahə - (Ər.) Ovuc içi, əl ayası.
Rahi - (Ər.) Rahat, azad, dinc.
Rahib - Monastırda tərki-dünya yaşayan xristian (kişi).
Rahibə - Monastırda tərki-dünya yaşayan xristian (qadın).
Rahilə - (Ər.) Yolçu, səfərə çıxan.
Rahim (Rəhim) - (Ər.) Əsirgəyən, ağrıyan, qoruyan, mərhəmətli. - Quranda 220 yerdə zikr edilmişdir.
Allahın adlarından.
Rahim - 1.Rəhm olunmuş insan. 2.Rəhm edən,rəhimli,rəhvdil,mərhəmətli.
Rahimə - (Ər.) Yüngül səsli, lətif danışan qadın deməkdir.
Rahiyə - (Ər.) Bal arısı.
Raxil - (Qədim yəhudi) Qoyun (quzu).
Raid - Lider, birinci
Raif (Raifə) - (Ər.) Acıması olan, mərhəmətli.
Raik - (Ər.) Sadə, saf, xalis.
Raikə - (Ər.) Sadə, saf, qatışığı olmayan.
Rail (Railə) - (Ər.) Banis (Banisi).
Raisa - Ailəli qadin.
Raki - (Ər.) Namazda əyilən, rüku edən. - Quran-ı Kərimdə 4 yerdə bu mənada zikr edilmişdir.
Rakib (Rakibə) - (Ər.) Hər hansı bir sahədə üstün olmağa çalışan bir kəs.
Rakid - (Ər.) Hərəkətsiz, durğun, yavaş.
Rakidə - (Ər.) Durgun, səssiz, hərəkətsiz.
Rakim (Rakimə) - (Ər.) Yazan, çəkən.
Rakin - Ehtiramlı.
Rakiyə - (Ər.) İrəlidə gedən
Raqib - Arzulayan, rəğbət bəsləyən.
Ramazan - (Ər.) 1.Hicri (qəməri) ayların doqquzuncusu, oruc ayı. - Quranda Bəqərə surəsi 185. ayədə adı
keçən ay adı. 2.Orucluq ayı.
Rami (Ramiyə) Ox, güllə v.s. şeylər atan atıcı, atan, atıcı.
Ramil, Ramilə - (Ər.) 1.Rəml edən, uzaqgörən, her şeyi qabaqcadan düsünən. 2.Sehrli, ovsunlu, möcüzəli,
sehrli.
Ramin - Uşaq, övlad, oğul.
Ramis - (Ər.) Salçı, bərəçi.
Ramiz (Ramizə) - (Ər.) 1.Rəmz edən, dəlalət edən, işarətləyən. 2.Simvol. ,
Rana (Raniyə) - (Ər.) Gözəl..
Rasi - (Ər.) 1.Tərpənməyən, oynamayan, sabit, lövbər atmış gəmi dəmirləşmiş gəmi. 2.Ehtiras və tamah
edən.
Rasif - (Ər.) 1.Sağlam dayanıqlı. 2.Dənizin üzünə çıxmış qayalar. 3.Daş, əsas, sahil.
Rasifə - (Ər.) 1.Sahil. 2.Su içində edilən sədd.
Rasih (Rasihə) - (Ər.) 1.Sağlam, təməli güclü, dayanıqlı. 2.Bir elmdə, xüsusilə din sahəsində çox
dərinləşmiş olan (kimsə).
Rasix - (Ər.) Möhkəm, dayanıqlı.
Rasil - (Ər.) Göndərilmiş.
Rasim - (Ər.) Rəsm çəkən, rəssam.
Rasimə - (Ər.) 1.Adət. Mərasim, törən. 2. Rəsmiyyət.
Rasin - (Ər.) Sağlam, dayanıqlı, güclü.
Rasiyə - (Ər.) Böyük dağ.
Raşan - (Ər.) Titrəmə, titrəyiş.
Rəşid (Rəşidə) - (Ər.) 1.Yetkin, ağıllı. 2.Doğru yolda olan. 3.Haqq din olan İslamı qəbul edən.
Ratib - (Ər.) 1.Sıralayan, təşkil edən (kimsə). 2.Sabit, möhkəm, yerləşmiş. 2.Eyni ahəngli, müntəzəm.
Ratiq - Bitişik etmək, bitişdirmək, birlikdə etmək, qarışdırmaq. * Cırıq bir şeyin parçalarını bitişdirmək.
Rauf - (Ər.) Çox acıyan, çox mərhəmətli, ürəyiyumşaq, mehriban. - Allahın adlarından.
Raul - Ralf adından, canavarın məsləhətçisi(Fransiz)
Ravil - (Ər.) Cavan oğlan, yeniyetmə. 2. Səyahətçi.
Rayət - (Ər.) - Bayraq. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.
Rayxan - (Ər.) Reyhan, həzz, səadət, mutluluq.
Rayihə - (Ər.) Gözəl iy (ətir,qoxu).
Rayixan - (Ər. Fars. İbr.) Xan bayrağı.
Razi - (Ər.) 1.Boyun əyən, qəbul edən, razılaşan. 2.Sirrə aid olan, sirli İslam dünyasında məşhur bir addır.
Razil - (Ər.) Seçiımiş.
Raziyə - (Ər.) Ağıllı, ismətli, gözəl.
Reyhan - (Ər.) 1.Gözəl qoxulu bir bəzək bitkisi. 2.Ruzi, keçimlik, rəhmət mənasına da gəlir.
Rəbab - (Fars.) 1.Kamançanın bir növü. 2.Ərəb dilində dostlar mənasını verir. - Hz. Hüseynin xanımının
adıdır.
Rəbi - (Ər.) Bahar, ilk yaz.
Rəbiyə - (Ər.) 1.Qış sonlarında edilən əkin. 2.Əvvəllər ozanların bahara girərkən böyüklərə təqdim etdikləri
qəsidə.
Rəbiyyə - Rəbbə yaxin olan.
Rəcəb - (Ər.) 1.Hicri qəməri aylarınin yeddincisi, üç ayların ilki. 2.Dəbdəbəli, heybətli.
Rəfahət - (Ər.) Bolluq.
Rəfail - Allah, ilahi.
Rəfaqər - (Ər.) Rəfiq, dostluq, yoldaşlıq.
Rəfəddin - (Ər.) İslam dininin vermiş olduğu acıma, əsirgəmə duyğusu
Rəfət - (Ər.) Acıma, mərhəmət etmə, əsirgəmə. - Quran-ı Kərimdə Nur surəsi ayə 2 və Hədid surəsi ayə 27
-də keçməkdədir.
Rəfxan - (Ər.) Varlıq içində yaşayan.
Rəfi - (Ər.) Yüksək, uca, hörmətli.
Rəfih (Rəfihə) - (Ər.) Bolluq ve rahatlıq içində yaşayan.
Rəfiq - (Ər.) 1.Yoldaş, yol yoldaşı, müavin, köməkçi. 2.Qoca. 3.Ortaq, şərik. 4.Peşəyə yeni girən kimsənin
rəhbər olaraq tanıdığı adam. - Quranda keçən bir addır.
Rəfiqə - Yoldaş,dost (qadının).
Rəfqət - (Ər.) Bələdçilik edən, yola salan, öötürən.
Rəftar - (Fars.) Yellənərək, ədalı gediş.
Rəğbət - (Ər.) 1.İstək, arzu. Istəklə qarşılama. 2.Bolluq rifah.
Rəğibə - 1.Arzu olunan şey. 2.Böyük hədiyyə,dəyərli sovqat.
Rəhbər - (Fars.) Yol göstərən, bələdçi.
Rəhamət - (Ər.) Səsin incə, yavaş və şirin olması.
Rəhasət - (Ər.) 1.Təzəlik, yumşaqlıq. 2.Ucuzluq.
Rəhilə - Allahin sevimlisi
Rəhim - 1.Rəhm edən,acıyan. 2.Anatomiyada; balalıq, uşaqlıq. 3.Qohumluq,qan qohumluğu.
Rəhman - (Ər.) Rəhmdil, şəfqətl, bütün canlılara mərhəmət edən, qoruyan.- Quran-ı Kərimdə 55-dən çox
yerdə zikr edilmişdir. Yenə Qurani-Kərimin 55. surəsinin adıdır. - Allahın adlarındandır.
Rəhmət - (Ər.) Acıma, əsirgəmə, qoruma. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.
Rəhmərulla - (Ər.) Mərhəmətli Allah.
Rəhmli (Rəhmiyə) - (Ər.) Acıma ilə ilgili.
Rəxşən - (Fars.) Parıltılı. Işıltı.
Rəxşəndə - (Fars.) Parıldayan, parıldayıcı.
Rəid (Rəidə) - (Ər.) 1.Gurlayan, gululdayan. 2.Lider.
Rəqanət - (Ər.) Ciddilik, gururluluk.
Rəmidə - (Fars.) Hürkmüş, qorxmuş.
Rəmiz - (Ər.) l.İşarə, məramını, istəyini işarə ilə ifadə etmə. 2.Əlamət, emblem.
Rəmzi (Rəmziyə) - (Ər.) Rəmzlə əlaqədar, rəmzə aid, simvolik.
Rəna - (Ər.) 1.Gözəl, xoş lətif, parlaq, yaraşıqlı, incı, gözəl, xoş ətirli,gözəl bir gül. 2.Çox yaxşı, çox əla. Kişi
adı olaraq da istifadə edilir.
Rənan - (Ər.) İnləyən, zingildəyən.
Rəngidil - (Fars.) Türk musiqisində bir məqam.
Rəngin - (Fars.) 1.Rəngli, parlaq rəngli. 2.Gözəl, xoş, bəzəkli.
Rənginar - (Tür.) Nar rəngində olan.
Rəsanət - (Ər.) Sağlamlıq, mətanət.
Rəsan - (Fars.) Çatanlar, yetişənlər. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.
Rəsanə - (Fars.) İntizar, həsrət.
Rəsanət - (Ər.) Möhkəmlik, dayanıqlılıq, məlanətlik.
Rəsfət - (Ər.) Möhkəmlik, dayanıqlılıq.
Rəsmi (Rəsmiyə) - (Ər.) 1.Dövlətlə bağlı olan. 2.Mərasimlə edilən. 3.Çox ciddi.
Rəsmigül - (Fars.) Gül kimi gözəl, gül formasında.
Rəsulxan - (Ər.Fars İbr.) Hökümdarların elçisi.
Rəsul - 1.Elçi, nümayəndə, səfir. 2.Peyğəmbər, nəbi
Rəşad - (Ər.) 1.Ağıllı, dərrakəli, doğru yolda, haqq yolda gedən. 2.Düşüncəlilik,fərasətlilik. 3.Sultan Rəşad;
Osmanlı son dövr padişahlarındandır.
Rəşadət - Hünər.
Rəşid - 1.Igid, qəhrəman. 2.Ağıl-kamal həddinə çatmış. 3.Düzgün,sağlam,doğru.
Rəşidə - Müdrik, yetişmiş
Rəvah - (Ər.) 1.Bir şeyi əldə etmədən doğan sevinc. 2.Günəş batdıqdan sonra gecə olana qədər keçən
zaman.
Rəvahi - (Ər.) Bal arıları.
Rəvahid - (Ər.) Gurluldayan buludlar.
Rəvan - (Fars.) 1.Gedən, axıcı. 2.Düz yer,hamar yer. 3.Diri,canlı. 4.Həyat, ruh, can. 5.Su kimi axıb gedən
gözəl söz. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə edilir.
Rəvanə - (Fars) Gedən, yeriyən,göndərilən.
Rəvvani - (Ər.) 1.Allahla əlaqədar. 2.Özünü bütün varlığıyla Allaha təslim edən, bütlərə inancdan uzaq,
Rəyasət - (Ər.) Rəislik, başlıq, baş olma, prezident. - Kişi və qadın adı olaraq istifadə ediir.
Rida - (Ər.) Seçılmış.
Ridvan - (Ər.) 1.Rza, razılıq, razı olma. 2.Cənnət qapısında gözləyən mələk. - Quranda 10-dan çox yerdə
keçməkdədir.
Rifah - (Ər.) Bolluq, rahatlıq, çətinlik içində olmamaq.
Rihat - Yenilənən, yenidən doğulan.
Rifqət - (Ər.) Dostluq.
Riqqət - (Ər.) İncəlik, naziklik. Mehribanlıq, ağrıma duyğusu.
Rima - Ağ antilop.
Rimayət - (Ər.) Atıcılıq, ox, güllə, güllə kimi şeyləri almaqa usta.
Risalə - (Ər.) 1.Məktub. 2.Qısa yazılmış, kiçik kitab. 3.Jurnal, məcmuə.
Risaləddin - (Ər.) Dinin elçisi, peyğəmbəri.
Risalət - (Ər.) Elçilik, peyğəmbərlik.
Riyaz - Çəmənlər, bağlar.
Riza - (Ər.) Razılıq, razı olma, məmnuniyyət, məmnuniyyət, razılıq, qəbul. Bir şeyin olmasına razılıq etmə.
Qədərə müqəddərata boyun əymə.
Rizvan - 1.Cənnət, cənnətin gözətçisi və qapıçısı olan mələyin adı. 2.Razı qalma, xoşhallıq, məmnunluq
Roman - 1.Möhkəm, bərk (Yunancadan). 2.Rimli, Romalı (Latınca "romanius" sözündən).
Romeo - Zəvvar (Latın).
Roza - Zanbağ ve ya qızılgül (Macar), qirmızı gül.
Rövnəq - 1.Parlaqlıq,gözəllik, bəzək. 2.Müştərisi çox olan; rəvac. 2.Gülaçma çıçəklənmə.
Rövşən - İşıqlı, nurlu, aydın, açıq.
Röya - (Ər.) 1.Yuxu əsnasında görülən şey, arzu. 2.Xəyal, ümid.
Ruhan - (Fars.) Gözəl iy verən, gözəl qoxulu.
Ruhcan - (Tür.) Ruh və can adlarından mürəkkəb ad.
Ruhi - (Ər.) Ruhsal, ruhla ilgili.
Ruhiddin - (Ər.) Dinin ruhu, özü.
Ruhnəvaz - (Fars.) 1.Ruh oxşayan. 2.Türk musiqisində bir məqam.
Ruhnur - (Fars.Ər.Tür.) Nurlu, aydınlıq üzlü.
Ruhişən - (Fars.Ər.Tür.) Şən, nəşəli, canlı kimsə.
Ruhsal - (Tür.) Ruhla ilgili olan, ruhi.
Ruhugül - (Ər.) Gözəl, təmiz, lətif kimsə, gül ruhlu.
Ruhullah - Allahın ruhu.
Ruxsar (Ruhsarə) - (Fars.) Yanaq. üz, çöhrə.
Rumani - (Ər.) Nar dənəsi.
Rumiyə - Bizans imperiyası hökmdarının qızı.
Rumiyyə - Gözəl, incə qiz.
Ruslan - Şir, aslan.
Rusif - Bu adın mənasını tapa bilmədiyimdən öz şəxsi variantımla kifayətləndim. Farsca "ru"-nun mənası
"üz" deməkdir. "Sif" isə, birinci insan olan hz. Adəmin 3-cü övladının adıdır. Onda mənası belə olur: "Sifin
üzü" və ya "Sif üzlü". Kimin bu adla məlumatı varsa, xahiş edirəm bu ünvana : ariz1954@bk.ru göndərsin.
Ruzgar - (Fars.) 1.Zaman, dövr. 2.Dünya, aləm. 3.Taleh.
Ruzi - (Fars.) 1.Gündüzə aid, gündüzlə əlaqədar. 2.Ruzi, azuqə, qismət, nəsib, tale, bəxt, bərəkət.
Ruziyə - (Fars.) Gündüzə aid, gündüzlə əlaqədar.
Rübeydə - Yumşaq addımlarla gedən.
Rüfət - Yüksək, uca, tanınmış.
Rüxsarə - Üz, sifət, yanaq.
Rüstəm - Enlikürək, boylu-buxunlu, çox böyük.
Rüveydə - (Ər.) Xoş, incə, nəzakətli, Rüveydə.
Rüveyhə - (Ər.) Zəriflik, incəlik.
Rza - Məmnuniyyət, razılıq.